1. Doel van het beloningsbeleid: Het beloningsbeleid van Stichting Gradje is gericht op het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel en bestuursleden die zich inzetten voor Stichting Gradje, terwijl tegelijkertijd de transparantie en integriteit van de organisatie worden gewaarborgd. Het beleid is in overeenstemming met de wet- en regelgeving, inclusief de eisen gesteld door de Belastingdienst voor ANBI-status.

  2. Onbezoldigd bestuur: Het bestuur van Stichting Gradje vervult haar taken onbezoldigd. Dit houdt in dat bestuursleden geen financiële vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuurslid.  Zij kunnen enkel kosten declareren voor gemaakte kosten voor de stichting.

  3. Bezoldigd personeel: a. Het personeel van Stichting Gradje kan een passende bezoldiging ontvangen voor de uitgevoerde werkzaamheden, in overeenstemming met de geldende cao's en marktconforme tarieven. b. De hoogte van de bezoldiging wordt vastgesteld op basis van functiezwaarte, ervaring, verantwoordelijkheden, prestaties en beschikbare financiële middelen van de stichting. c. Het beloningsniveau wordt regelmatig beoordeeld en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming blijft met de doelstellingen van de stichting en de marktstandaarden. Bekijk hier de salaris van de goede doelen. 

  4. Transparantie: a. Het beloningsbeleid van Stichting Gradje wordt openbaar gemaakt en beschikbaar gesteld aan belanghebbenden, zoals donateurs, subsidieverstrekkers en andere geïnteresseerden. b. Jaarlijks zal er een verantwoording plaatsvinden in het jaarverslag over de beloningen die zijn toegekend aan bestuursleden en personeelsleden. 

  5. Integriteit: A: Bij het vaststellen van bezoldigingen wordt gehandeld met integriteit en objectiviteit, zonder belangenverstrengeling of discriminatie. B: Er worden geen buitensporige of onredelijke beloningen toegekend aan bestuursleden of personeelsleden van Stichting Gradje. 

  6. Toetsing: Het beloningsbeleid wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, inclusief de eisen voor ANBI-status, en aan de doelstellingen en waarden van de stichting. De datum van deze plaatsing 5-3-2024.